top of page

מדיניות פרטיות

 1. במסגרת השימוש באתר זה, החברה עשויה לאסוף עליך מידע באמצעים שלהלן. יובהר, כי לא חלה עליך כל חובה למסור מידע כאמור, ומסירתו נעשית מרצונך החופשי ובעצם השימוש
  באתר, את מביעה את הסכמתך לאיסוף, שמירה ושימוש במידע באופן המתואר במדיניות זו.

 2. האמור במדיניות פרטיות זו מנוסח מטעמי נוחות בלשון נקבה, אולם הוא מתייחס לשני המינים ולצורת רבים בצורה שווה.

 1. החברה מכבדת את פרטיותן של הגולשות הנכנסות לאתר ו/או הרוכשות את המוצרים השונים המוצעים במסגרתו. מטרת התנאים המפורטים במדיניות פרטיות זו, המהווים חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש, הנה לסקור, בין היתר, את האופן שבו משתמשת החברה במידע שנמסר לה על ידך ו/או נאסף על ידה בעת השימוש באתר וכן את האופן שבו את מבצעת שימוש בתוכן המצוי באתר ו/או אליו את נחשפת באמצעותו.

 2. החברה רשאית לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות שלה, כדי שישקפו שינויים
  טכנולוגיים, עסקיים, משפטיים או רגולטורים. במקרה שכזה, השינוי יעודכן במסמך זה
  ויפורסם באתר. שימושך באתר לאחר ביצוע השינויים, יעיד על הסכמתך לשינויים אלו, ועל כן
  אנו ממליצים לעיין במדיניות זו מעת לעת.

כללי

 1. חלק מהשירותים באתר טעונים הרשמה. במסגרת ההרשמה תתבקשי למסור מידע אישי,
  כדוגמת שמך, כתובתך, דרכי ההתקשרות עמך או כתובת הדואר האלקטרוני שלך. השדות,
  שחובה למלא, יסומנו במפורש. בלי למסור את הנתונים המתבקשים בשדות החובה לא תוכלי
  להירשם לשירותים הטעונים רישום (להלן: "ההרשמה"). מובהר כי ניתן להירשם לאתר
  באמצעות הרשתות החברתיות, ובהרשמתך זו את מסכימה ומבינה כי הרשתות החברתיות בהן בחרת עשויות לאסוף מידע עליך, כגון כתובת ה -IP שלך, מידע אישי ואף עשויות לשתול
  טכנולוגיות מעקב אינטרנטיות אחרות על מנת לאפשר את ההרשמה.

 2. החברה תהיה רשאית לשמור את פרטיך כמפורט לעיל במטרה לנהל את מאגר הלקוחות שלה, לרבות טיפוח ועידוד נאמנות באמצעות ניתוח הרגלי הקניה וקיום מבצעים ותמריצים, דיוור ישיר למטרות אלו ולצרכים שיווקיים, עריכת ניתוחים, סקרים ומחקרים והעברת המידע
  לצדדים שלישיים לצורך משלוח הצעות מיוחדות ואחרות.

 3. מובהר בזאת כי לא חלה עליך כל חובה שבדין למסור את המידע כאמור וכן שמסירת המידע
  תלויה ברצונך ובהסכמתך החופשית. בכלל האמור את מצהירה בזאת כי המידע שמסרת הנו
  נכון ומדויק וכי מסרת את המידע בשמך בלבד ולא בשם ו/או עבור צדדים שלישיים.

רישום

 1. החברה רשאית לעשות שימוש במידע שנתקבל ממך גם במקרים הבאים: לשם יצירת קשר
  איתך במקרה הצורך; לצורך תחזוקת האתר ו/או המערכת; לצורך שיפור המידע והתכנים
  שהחברה תציע במסגרת האתר ועוד.

 2. הנהלת האתר תהיה רשאית להציג או לשלוח לך עדכונים באמצעות הדואר האלקטרוני,
  ובכלל זה עדכוני תוכן, מידע על שירותיה ומוצריה, כמו גם שירותים ומוצרים של אחרים,
  מבצעים וחידושים באתר, כמשמעות הדברים בסעיף 30 א לחוק התקשורת (בזק ושירותים),
  התשמ"ב - 1982 . במידה ו את לא מעוניינת להופיע ברשימת הדוור - עליך לציין זאת במפורש בכתב או להסיר עצמך בכל עת מרשימת התפוצה של האתר במקום המיועד לכך.

 3. מובהר כי האתר משתמש בעוגיות ('Cookies', להלן: "עוגיות") לצורך תפעולו השוטף והתקין,
  ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים
  את האתר להעדפות האישיות שלך, לאפיין את המוצרים המתאימים לך ולצרכי אבטחת מידע.

 4. עוגיות הן קבצי טקסט, שהדפדפן שלך יוצר לפי פקודה ממחשבי החברה. חלק מהעוגיות יפקעו כאשר תסגרי את הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במחשב שלך. העוגיות מכילות מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקרת, משך הזמן ששהית באתר, מהיכן הגעת אל האתר, מדורים ומידע שניתן לראות בעת הכניסה לאתר. המידע בעוגיות מוצפן, והחברה נוקטת צעדי זהירות כדי להבטיח שרק מחשבי החברה יוכלו לקרוא ולהבין את המידע האגור בהם. אם אינך רוצה לקבל עוגיות, תוכל י להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. עם זאת, נטרול העוגיות עלול לגרום לכך שלא תוכלי להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתר.

איסוף ושימוש במידע

 1. החברה תנקוט באמצעים סבירים ומקובלים על מנת לשמור ולמנוע העברת פרטים אישיים
  המזהים א ותך בשמך ו/או בפרטי זהותך (כגון כתובת), וזאת למעט במקרים כדלקמן:
  • על פי דרישתך ו/או בהסכמת ך המפורשת;
  • לצורך העברתם לספקי התוכן על מנת להשלים את פעולת הרכישה שביצעת באתר;
  • במסגרת שיתופי פעולה עם חברות קשורות עסקית עם החברה;
  • בכל מקרה בו הפרת את תנאי השימוש, לרבות תנאי מדיניות הפרטיות ו/או במקרים בהם
  ביצעת או ניסית לבצע באמצעות האתר פעולות המנוגדות להוראות תנאי השימוש, לרבות
  מדיניות הפרטיות, לרבות הוראות כל דין;
  • בשל צו שיפוטי המורה לחברה למסור את המ ידע לצדדים שלישיים;
  • בשל כל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה ו/או הליכים משפטיים אשר יתנהלו בין הצדדים
  ו/או מי מטעמם; בכל מקרה בו תסבור החברה, כי מסירת המידע נחוצה על מנת למנוע
  נזק חמור לרכוש של החברה ו/או של צדדים שלישיים;
  • במקרה בו העבירה ו/או המחתה החברה לצד שלישי את פעילותה ו/או את זכויותיה
  וחובותיה לצדדים שלישיים. אין באמור לעיל בכדי לגרוע מזכות החברה להעביר לצדדים
  שלישים מידע שאינו אישי, אשר אין בו בכדי לזהות את המשתמש בשמו ו/או בפרטי זהותו
  באופן ישיר.

מסירת מידע לצד שלישי

 1. החברה תשתמש באמצעי הגנה והצפנה מסוג SSL, הנהוגים בתחום הסחר האלקטרוני בישראל ובעולם לפעולות של מסירת מידע מקוון, ובהתאם לנדרש על פי כל דין. אמצעי ההגנה האמור נועדו לאבטחת זרימת מידע מוצפנת בין מחשב המשתמש בזמן ביצוע הרכישה לבין שרתי האתר והחברה.

 2. ידוע לך כי החברה מקדישה משאבים ונוקטת אמצעים מחמירים למניעת חדירה לאתר ולסיכול פגיעה אפשרית בפרטיות, אולם היא אינה יכולה למנוע שיבושים באתר באופן מוחלט. החברה מבהירה כי במקרים שאינם בשליטתה ו/או נובעים מכח עליון, היא איננה מתחייבת, שהאתר יתנהל כסדרו ללא כל הפרעה ו/או שהאתר ו/או הנתונים שנאספו ו/או נמסרו כאמור לעיל יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה ו/או חדירה בלתי מורשית וכי ידוע לך שהחברה לא תישא באחריות בגין כל נזק ו/או אובדן, ישירים או עקיפים, מכל סוג שהוא, שנגרמו כתוצאה מכך, לרבות בשל פגיעה בפרטיות.

אבטחת מידע

bottom of page